På gång

Lokal utvecklingsplan

AIF har skickat ut 550 enkäter till Arkösundsborna, vi fick 440 svar och med utgångspunkt från det materialet och personliga intervjuer har vi format en Lokal Utvecklingsplan och en Resultatrapport angående de enkätsvar vi fick in. En tryckt version av Utvecklingsplanen kommer att distribueras lokalt och till berörda politiker.