Arkösunds intresseförening

Arkösunds intresseförening är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med syfte att samla lokala krafter till en pådrivande kraft för bygdens bevarande och utveckling. Föreningen skall vara kommunens naturliga remissinstans och samrådspartner i utvecklingsfrågor.

Vision och mål
Bygden utvecklas i linje med nationella och regionala program för en hållbar och levande kust och skärgård. Föreningen ska verka för genomförande av program för landsbygdens utveckling och en hållbar och levande skärgård.

Föreningen ska bidraga till bevarandet av kulturarvet.

Föreningen ska stödja kulturutbudet i samhället.

Föreningen är myndigheters, organisationers och företags samtalspartner och remissinstans rörande lokala frågor. Förändringar i bygden ska ske på boendes och näringsidkares villkor.

Föreningen ska genom att lyssna och låta alla komma till tals företräda majoriteten och det allmännas intressen.

Föreningen ska aktivt söka information och bevaka bygdens intressen samt påverka för att få gehör för sina åsikter.

Föreningen ska vara det naturliga bollplanket och remissinstansen för frågor som rör samhället.
Lokala och regionala myndigheter och organisationer ska känna till föreningens existens och dess syfte.

Samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer fungerar och utvecklas på ett positivt sätt.
Föreningen ska påverka så den yttre miljön är säker, snygg, ren och vårdad.

Föreningen ska verka för att en offentlig lokal finns i Arkösund. Fler arbetstillfällen skapas successivt. I syfte att få fler året-runt boende ska föreningen bevaka möjligheten av etableringar som ger arbetstillfällen.